บันทึกหลังการสอนทุกวิชา

จาก การทดลอง

นำระบบเครือข่าย(อินเตอร์เน็ต) เข้ามาใช้กับการเรียน-การสอนในภาคเรียนที่ 2/2550,52ทุกรายวิชาที่สอน

แนวคิดและสิ่งที่ผู้สอนคาดหวัง เมื่อนำระบบเครือข่ายการเรียนรู้เข้ามาใช้กับระบบการศึกษา ในภาคเรียนนี้ น่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายในวงการศึกษา ทั้งในรูปแบบการสอน บทบาทของผู้เรียน ดังนี้

1.รูปแบบการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนเป็นหลักในการแสวงหาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆทั่วโลกและจากสื่อหลากหลายประเภทนอกเหนือจากหนังสือ รวมทั้งสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการศึกษาได้เอง และสามารถเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญที่สนใจในการปรึกษาขอคำแนะนำได้ โดยผ่านระบบเทคโนโลยี ฯ

2.บทบาทของผู้สอน  จากระบบเดิมที่เน้นให้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนเปลี่ยนไปสู่ระบบที่ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือเป็นที่ปรึกษาในรายวิชาที่สอนโดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีใหม่ๆ ข้อมูลและอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการตั้งกระทู้ หรือตั้งคำถาม ในเรื่องที่จะสอนอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

3.บทบาทของผู้เรียน เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่นักเรียนเป็นเพียงผู้รับฟัง และปฎิบัติตามคำสั่งของครู ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากนัก รับฟังความรู้ความคิดเห็นจากครูเป็นหลัก ไปสู่ระบบที่นักเรียน-นักศึกษาต้องเป็นผู้แสวงหาด้วยตนเอง ต้องกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการและสนองต่อความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น โดยมีครูเป็นเพียงผู้กำหนด แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าตามจุดประสงค์รายวิชาของหลักสูตร

4.บทบาทของการเรียนการสอนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดช่องทางไปสู่แหล่งความรู้ต่างๆได้ทั่วโลก

5.ห้องเรียน สำหรับผู้เรียนประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แสดงภาพ วีดีโอโปรเจคเตอร์ เชื่อมเข้าสู่ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต

6.ศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกา รวมทั้งสามารถใช้ผ่านโมเด็มที่บ้านของผู้เรียนเข้าเครือข่าย(ผ่านเว็บwww.industrialclothingdesign.com)ได้ตลอด 24 ชม.

7.ฐานบริการข้อมูลการเรียน เป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆเรื่องที่ผู้เรียนต้องการปชส.งาน ถ่ายทอดผลงานนักเรียนสู่สาธารณชน ทั่วโลก

8.Student  Hompage เป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารของนักเรียน-นักศึกษาและส่งงาน ส่งแบบฝึกหัด ผ่านทางเว็บบอร์ด ตลอดจนเก็บผลการเรียน คะแนนเก็บ ระหว่างภาค และอื่นๆ อีกด้วย

     ดังนั้น การสร้างหรือใช้เครือข่ายการเรียนรู้ของครูทางอินเตอร์เน็ตผ่านทาง www.industrialclothingdesign.com: open room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by surape-e@hotmail.com จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหรือใช้เครือข่ายทางวิชาการ เพราะจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและทันสมัยวิธีหนึ่ง และหลังจากสร้างและใช้เครือข่ายการเรียนรู้แล้วก็ควรทำการประเมินผลเป็นระยะๆเพื่อนำข้อมูลจากการประเมินผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 1. แผนหลังการสอนที่บันทึกต่อไปนี้เป็นการบันทึกเพื่อเก็บข้อมูจากการทดลองสอนระบบการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิชาที่สอนเท่านั้น
 2.  รูปแบบการบันทึกอาจจะไม่ถูกต้องตามทฤษฎีที่ นักวิชาการทั่วๆไปกำหนดขึ้น  ฉะนั้นครูท่านใดจะนำไปอ้างอิง  อื่นๆ..โปรด..ใช้ดุลยพินิจ ส่วนตัว   นะค๊ะ..เพราะท่านอาจจะไม่ผ่านการประเมินได้.....

 

      

   

 

สุรภี ทิมกาญจนะ

คศบ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ศษบ.บริหารการศึกษาhonor :instructional science

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1
WEBBOARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 69 คน
 สถิติเมื่อวาน 288 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
502 คน
55780 คน
370389 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15
                  
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ผู้สอน สุรภี ทิมกาญจนะ 

วัน

เวลา .....น.

ชั่วโมง/หน่วยกิต

วิชา

กลุ่ม/ชั้น

จำนวน       

ห้อง คอม+เน็ตผ้าฯ 

อื่นๆ

จันทร์

  8.00-    11.00   

3[3]

2401-1002        พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ชคผ.50.1ปวช1

26คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

อังคาร

  8.00-   12.00

4

2401-2107     การนำเสนองานแฟชั่น

ชคผ.48.1ปวช.3

32คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 

พัก  

 

 

 

 

 

 

 13.00-    14.00

1

2401-2107     การนำเสนองานแฟชั่น

 

 

 

 

กิจกรรมชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

   15.00-   16.00     

1

2401-2107     การนำเสนองานแฟชั่น

 

 

 

 

 

รวม:สัปดาห์

6[3]

 

 

 

 

 

พุธ

  8.00-11.00

3[3]

3400-1003 การบริหารงานบุคคล

สคผ.49.1ปวส.2

8คน

คอม- อินเตอร์เน็ต

 

 

 

12.00-16.00

4[4]

3401-6001 โครงการ

สคผ.49.1ปวส.2

8คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 

พฤ

-

 

-

 

 

 

 

ศุกร์

  8.00-10.00

2[2]

3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย

สคผ.50.2ปวส.1ศูนย์สตรี

21คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 WEBBOARD   N EW   เริ่ม  week 7
 
คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
49 แนะนำเว็บคนหางาน-งานหาคนhttp://www.v-cop.net/jobs/sjobs.php ครู 2007-11-14 1419 10
[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]
 

จันทร์

  8.00-    11.00   

3[3]

2401-1002        พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ชคผ.50.1ปวช1

26คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 week

   วันที่ /เวลา[จันทร์8.00-11.00น.]

เรื่องที่สอน/การสอน/ผลการสอน/อื่นๆ

    หมายเหตุ 

เรื่องที่สอน

วิธีการสอน

ผลการสอน 

สิ่งที่ต้องนำไปพัฒนา  

1

15 ตค 2550

ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย -จุดมุ่งหมายรายวิชา-ความหมายของคำจำกัดความฯ-ขั้นตอนการผลิตผ้าเป็นผืน(หาวัตถุดิบ-เส้นใย-เส้นด้าย-กกลุ่ม(เข็ด)-ทำให้เป็นผืน-ตกแต่ง-ประโยชน์ใช้สอย-การดูแลรักษา)

แนะนำการเรียนรู้จากการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต-ฝึกการส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนทาง  ติดต่อเรา (อี-เมล) -ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้า โดยแนะนำเว็บกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นจุดยืนไว้ให้ฯ-สัปดาห์ที่1 นร.ทำแบบฝึกหัดได้ไม่ครบถ้วน -สรุปบทเรียน นักเรียนทั้งหมด 26คน -มีคอมทั้งหมด 14 เครื่อง นร.ที่ไม่ได้นั่งคอมฯต้องเรียน-ทำแบบฝึกหัดท้ายบทส่งครูโดยศึกษาจากเอกสารการสอนวิชาพื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ประมาณ12คน)โดยให้นร สมัครใจที่จะเลือกเรียนวิธีใดเอง..

นร.ทำแบบฝึกหัดส่งครูทางอี-เมล ต้องให้นร.สมัคร อีเมลก่อน -นร.ใช้เวลาในการเลือกแหล่งค้นคว้า นานเพราะมีมากมายให้ตัดสินใจว่าจะเลือกข้อใดมาตอบ-ต้องติดตั้งเวบบอร์ดเพื่อให้นร ส่งงาน -สั่งงานให้น้อยลง

สอนไม่ทันต้องให้นร ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ตต่อ week 2

สงสารนร ที่ ไม่มีคอมฯนั่งจังค่ะ
2 22 ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย -แหล่งที่มาของเส้นใยธรรมชาติ-ใยสังเคราะห์ ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้า โดยแนะนำเว็บกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นจุดยืนไว้ให้ฯ-สัปดาห์ที่1 นร.ทำแบบฝึกหัด-สรุปบทเรียนที่ค้างจาก week1 ให้เสร็จครูแบ่งนร.ในการค้นคว้าและทำแบบฝึกหัดเพียงคนละ 1 ข้อให้หาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น- นร จะได้เอาคำตอบแต่ละข้อๆในบทเรียนมาแชร์คำตอบกัน เพื่อสรุปในสัปดาห์ต่อไป -ในสัปดาห์ที่ 2 ครูติดตั้งเวบบอร์ดเพื่อเขียนคำถามท้ายบทเรียนให้นรตอบลงเว็บบอร์ดนี้เลยไม่ต้องส่งทางอีเมล เพราะจะทำให้นร คนอื่นๆสามารถศึกษาคำตอบข้ออื่นๆได้ นร แต่ละคนสามารถตอบคำถามท้ายบทได้ถูกต้อง/ครบถ้วน/ตรงเวลาเพราะครู สั่งงานน้อยลง- คือให้สืบค้นคนละหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนกันอ่านบนเวบบอร์ดต่อไป 1เรียนแบบนี้ ต้องเพิ่มชั่วโมงจากหลักสูตร 3 ชม ต่อสัปดาห์เป็น 4 ผู้เรียนจะได้ความรู้ตรงตามหลักสูตรเหมือนศึกษาจากเอกสารการสอน นร.ที่เรียนจากเอกสารการสอนเนื่องจากคอมมี 16รองบซ่อมอีก 2 ใช้ได้ 14 เครื่อง/คนนั่งหน้าระห้อย
3 29 ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย -แหล่งที่มาของเส้นใยธรรมชาติ-เซลลูโลส -ลำต้น-ใบ-เมล็ด ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย-สรุปบทเรียน นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-ผู้สอนก็มีความสุข นร.คิดอย่างไรไม่ทราบ ต้องสังเกต ดูในสัปดาห์ถัดไปค่ะเพราะหากใครมาสายหรือไม่ใส่ใจ จะหมดสิทธิ์เรียนจากอินเตอร์เน็ต -ต้องไปถ่ายเอกสารการสอนแล้วเขียนคำตอบท้ายบทส่งครูค่ะ การตรวจงานบนเว็บบอร์ด-การลอกคำตอบกันและกันส่งครู-การส่งเวบบอร์ดล้มเหลวที่เกิดจากใช้เว็บบอร์ดพร้อมๆกันหลายๆเครื่อง-ที่สำคัญการศึกษาแบบค้นคว้าจากเน็ตครูต้องใจกว้างมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดเป้าหมายในตัวผู้เรียนในอนาคตว่าวิชานี้อีก 3-5ปีข้างหน้า เมื่อนร เรียน จบหลักสูตรระดับปวช ปวส หรือ ป.ตรี เขาจะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบอาชีพอย่างไร -บางครั้ง ในบางเรื่องครูก็สามารถเอื้อให้เด็กทราบว่า.....ความรู้เราจำไม่ได้หมด..แต่..ขอ..ให้เรารู้ว่า..จะ ไปหาได้ จาก ที่ใด...???ได้บ้าง..แต่ที่สำคัญ..สิ่งใดที่นร.ค้นหาไม่ได้  นั่นคือ..พื้นที่ที่เหลือไว้ให้เรา..ที่เรา จะต้องเติมให้เต็มบนโลกอินเตอร์เน็ต  ..นี้ค่ะ

นร นร.ที่เรียนจากเอกสารการสอนเนื่องจากคอมมี 16รองบซ่อมอีก 2 ใช้ได้ 14 เครื่อง/คนนั่งหน้าระห้อย

วันนี้ไม่มาและยังไม่ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทตั้งแต่ 1-4 นร.กลุ่มนี้จะมาสาย/ขาดเรียนประจำตั้งแต่ภาคเรียนที่1มาๆหายๆ???

4 5พย.2550 ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย -แหล่งที่มาของเส้นใย-ใยโปรตีน-ขนสัตว์-ไหม และใยอนินทรีย์ธรรมชาติใยหิน ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย-สรุปบทเรียน นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

               สรุปบทเรียนแต่ละสัปดาห์ยังไม่ได้

                ถ้ามีเครื่องโปรเจเตอร์เพื่อดึงความสนใจนร. ไปสู่จอใหญ่ด้านหน้าจะน่าสนใจขึ้น

ได้เข้าแผน 51 ไว้เพื่อรออนุมัติถ้าได้ก็จะทำให้การเรียน-การสอนสมบูรณ์ขึ้น

วันนี้ไม่มาและยังไม่ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทตั้งแต่ 1-4 นร.กลุ่มนี้จะมาสาย/ขาดเรียนประจำตั้งแต่ภาคเรียนที่1มาๆหายๆ???

5

12

ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย -แหล่งที่มาของเส้นใย-ใยสังเคราะห์จากธรรมชาติ

ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย-

สรุปบทเรียน  เป็นเอกสารแหล่งที่มาวัตถุ ดิบที่นำมาผลิตเส้นใย

นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-            ถ้ามีเครื่องโปรเจเตอร์เพื่อดึงความสนใจนร. ไปสู่จอใหญ่ด้านหน้าจะน่าสนใจขึ้น

 

นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26
6 26 ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย -แหล่งที่มาของเส้นใย-ใยสังเคราะห์จากสารเคมีโดยตรง

ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย-

นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

 ถ้ามีเครื่องโปรเจเตอร์เพื่อดึงความสนใจนร. ไปสู่จอใหญ่ด้านหน้าจะน่าสนใจขึ้น

 

นร.ส่วนใหญ่จะนั่งคอมฯเครื่องเดิมดังนี้com 1 นร.เลขที่ 19 นั่งประจำ2[4],3[24],4[11],5[26],6[9],7[21],8[23],9[20],10[1],11[2],12[3],13[8],14[22],15[10]และ16[17]

 

7 3ธค. 2550 การทดสอบเส้นใย

ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย-

นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

เว็บบอร์ดครูเขียนคำถามได้แต่นักเรียนเขียนส่งทางเว็บบอร์ดไม่ได้ ต้องส่งทาง อี-เมล์(ติดต่อเรา)

และที่สำคัญคือ เว็บบอร์ดที่นร.ส่งงาน ข้อมูลหายไปหมดได้แจ้งทางเวบมาสเตอร์ แต่ก็ไม่สามารถเอาข้อมูลกลับมาได้  ยกเว้น จะพบเว็บบอร์ดจากกลูเกิ้ลโดยคลิ๊กจากเว็บที่ผู้สนใจคลิ๊กเข้ามา

นร.ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายดี
8 10   หยุดวันรัฐธรรมนูญ - -

     

 

-
9 17 การทดสอบเส้นใย ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย ต่อนร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

ติดตั้งเว็บบอร์ดใหม่ให้นร ส่งงานทางเว็บบอร์ดใหม่

นรที่เรียนจากสื่อ(ตำราที่ถ่ายเอกสาร)ศึกษาบทเรียนแล้ว

ทำแบบฝึกหัดท้ายบทส่ง

http://www.bbznet.com/scripts/board.php?user=surapee&board=1&order=numtopic

12  ธค. 2550

ได้รับงบจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 35,000 บาท(ตามแผนที่ขอไว้) แล้วได้ทำบันทึกเหตุผลและความจำเป็นแจ้งรองวิชาการ 17 ธค.50ผ่านเรื่องไปพัสดุ

เพื่อรอสอบราคาตั้งแต่18ธค 50

พัสดุแจ้งจะเริ่มสอบราคาต้นเดือน กพ 51

10 24 หยุดเลือกตั้ง
11 31   หยุด สิ้นปี
12 7มค.2551 การทดสอบเส้นใย ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง- เนื่องจากคอมพิวเตอร์มี 16 เครื่อง นร ทั้งหมด26 นรที่ศึกษาจากเอกสาร มี 10 คนนักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26 นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26
13 14 ชนิดและคุณสมบัติของเส้นด้าย ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

     นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26

มา มา หาย หาย ๆขาดเรียนบ่อย

นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26
14 21 ชนิดและคุณสมบัติของเส้นด้าย ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง- นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26

มา มา หาย หาย ๆขาดเรียนบ่อย

นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26
15 28 การตกแต่งคุณสมบัติของผ้าและการนำไปใช้ ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง- นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26
16 4 การทำความสะอาดผ้า ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง- นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26
17 11 กพ51 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ครูมอบหมายงานให้นักเรียนค้นคว้าแล้ว.ทำแบบฝึกหัดตามที่มอบหมาย นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

เนื่องจากนักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26 (เหลือ 8 คน)

วันนี้ ต้อง จดจำไว้ เป็นวันประวัติศาสตร์ของโลก เด็ก นร 10 คน ที่ เรียนจากเอกสารการสอน ( ตั้งแต่ต้นเทอม มาแต่เช้า จึงมีสิทธิ์ได้เรียนบทเรียน บทนี้ ได้สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทั้ง 10 คอม/ 10 เครื่อง  ) น่าชื่นใจมาก ที่เห็นการกระตือรือล้น และได้เห็นการเปลี่ยนแปลง  น่าชื่นชม  และแปลกไปกว่านั้น  เท่าที่สังเกต นร กลุ่มนี้ เขาสนใจ แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมที่ครู ประเมินตัวเขาไว้ ด้านล่าง  ...)

นักเรียนที่ใช้เอกสารการสื่อการเรียนเป็นตำรามี 10 คนเลขที่5,6,7,12,13.14,15,16,18,26

กลุ่มนี้ต้องให้อีกกลุ่มที่นั่งคอมมาตลอดภาคเรียนขอยืมเอกสารเพื่อศึกษาบทเรียนและทำแบบฝึกหัดท้ายบทส่งครู

สาเหตุเป็นเช่นนี้เนื่องจาก  คอมพิวเตอร์นร ทุกคน มีสิทธิ์ใช้ ถ้า แกเข้าเรียน ก่อน ไม่มาสายค่ะ

18 18 กพ 51

สรุปบทเรียน1-17

ขั้นตอนการผลิตผ้าเป็นผืน

 1. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
 2. ทำวัตถุดิบให้เป็นเส้นใย
 3. จากเส้นใยมาเป็นเส้นด้าย
 4. การผลิตผ้าเป็นผืน
 5. การทดสอบเส้นใย
 6. การตกแต่ง
 7. ประโยชน์ใช้สอย
 8. การซัก-รีด และการดูแลรักษา
 9. ข่าวเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ครู-นร สรุปบทเรียน

ทดสอบ

นร.รับผิดชอบงานที่มอบหมายดีมาก-มีความกระตือรือและตั้งใจสูง-

สรุปผลประสบการณ์ที่ผู้สอน ได้รับและนำไปพัฒนาจากการ นำระบบเครือข่าย(อินเตอร์เน็ต) เข้ามาใช้กับการเรียน-การสอนในภาคเรียนที่ 2/2550

วิชา2401-1002 พื้นฐานอุตสาหกรรรมสิ่งทอ จำนวนนักเรียนทั้งหมด 24 คนเรียนรู้เนื้อหาวิชาจากแหล่งข้มูล อินเตอร์เน็ตจำนวน 16คน:คอม 16 เครือ่ง  จะใช้1:1 ในแต่ละสัปดาห์                                                                               นักเรียนคนใด เข้าห้องเรียนช้า ต้องศึกษาเนื้อหาวิชาในบทเรียนนั้นจากเอกสาร การสอนซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้/คำถามท้ายบทจะเหมือนกันทุกประการฉะนั้น ในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ1 มี 16 คน กลุ่ม 2 มี 8 -10คน รวม 24 (26)คน สัปเปลี่ยนหมุนเวียนกัน /ไม่มีจองให้กัน (เลขที่ 7 และ 16 พักการเรียน)

ผลคะแนนท้ายบทเรียน   กลุ่ม1(com16เครื่อง นร.16 คน  1:1)ศึกษามากกว่าเอกสาร  กลุ่ม 2 (เอกสาร) 8-10คนมากกว่าศึกษาจากคอม   หมายเหตุ     

   อื่นๆ  สาเหตุได้คะแนนตำ 

พบว่า

ครั่งที่1 สูงสุดได้10คะแนน 1คนและได้คะแนนตำสุด 3  คะแนน3คน สูงสุดได้10คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 2 คน 2กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก เอกสารในบทเรียนนี้คะแนนสูง ท่องเน็ตกว้างเกิน ตอบไม่ตรงคำถาม
ครั่งที่2 สูงสุดได้ 10คะแนน 1คนและได้คะแนนตำสุด 4คะแนน 1คน สูงสุดได้ 9 คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 8 คะแนน 1คน 2กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก เอกสารในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ติด Hi 5 สนใจแต่home page ของตนเอง/กำลังเห่อลงรูปภาพ /แชท/คุย ออนไลน์ (ซน)
ครั่งที่3 สูงสุดได้ 9 คะแนน 2คนและได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 2 คน สูงสุดได้ 9คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 2 คน 1กลุ่ม 1ได้เรียนรู้ จาก คอมในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ติด Hi 5 สนใจแต่home page ของตนเอง/กำลังเห่อลงรูปภาพ /แชท/คุย ออนไลน์อีก 1 คน(กำลังสับสนin love)
ครั่งที่4 สูงสุดได้ 9 คะแนน 2คนและได้คะแนนตำสุด 1  คะแนน 1คน สูงสุดได้ 8คะแนน 2คน และได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 1 คน 22กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก เอกสารในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม(ขี้เกียจครูต้องให้ยืมปากกาเขียน)
ครั่งที่5 สูงสุดได้ 9คะแนน 2คนและได้คะแนนตำสุด 4 คะแนน1คน สูงสุดได้9 คะแนน 2คน และได้คะแนนตำสุด 6 คะแนน 2 คน กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก เอกสารในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม
ครั่งที่6 สูงสุดได้10คะแนน 1คนและได้คะแนนตำสุด 5  คะแนน2คน สูงสุดได้9คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 2 คน กลุ่ม 1ได้เรียนรู้ จาก คอมในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม
ครั่งที่7 สูงสุดได้9คะแนน 1คนและได้คะแนนตำสุด 3  คะแนน3คน สูงสุดได้10คะแนน 2คน และได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 2 คน กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก เอกสารในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม
ครั่งที่8 สูงสุดได้9คะแนน 1คนและได้คะแนนตำสุด 0 คะแนน1คน สูงสุดได้10คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 4 คะแนน 1คน กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก เอกสาร ในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม

ครั่งที่9

สูงสุดได้10คะแนน 1คนและได้คะแนนตำสุด 3  คะแนน3คน สูงสุดได้10คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 5 คะแนน 2 คน กลุ่ม 2 ได้เรียนรู้ จาก คอมในบทเรียนนี้คะแนนสูง นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม
ครั่งที่10 สูงสุดได้10คะแนน 7คนและได้คะแนนตำสุด 30 คะแนน5คน สูงสุดได้10คะแนน 1คน และได้คะแนนตำสุด 0 คะแนน 7 คน กลุ่ม 1เรียนรู้จากcom ขยัน ทำงานกลุ่ม นร.คนที่ได้คะแนนตำสุด ตอบไม่ตรงคำถาม
คะแนนรวม/เกรด

เกรด4 จำนวน 2 คน

เกรด1จำนวน 1คน

 

เกรด4 จำนวน 1คน

เกรด 2 จำนวน 1 คน

ผลการเรียนรวมสมรรถณะที่พึงประสงค์+ อื่นๆประกอบด้วย ไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะเนื้อหาสาระอย่างเดียว

      สรุป   จากนโยบาย สอศ.12 ข้อ และมีข้อหนึ่ง เกี่ยวกับโรงเรียนในโรงงาน (http://www.thaitextile.org/th/)สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ได้เป็นแหล่งเรียนรู้(โรงงาน)ผ่านอิเตอร์เน็ต

ที่เป็นประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ สำคัญของนศ. ทีเรียนสาขาผ้าฯ

   สำหรับข้าพเจ้าแล้วการนำระบบเครือข่าย(อินเตอร์เน็ต) เข้ามาใช้กับการเรียน-การสอนวิชา2401-1002พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และ สิ่งที่ผู้สอนคาดหวัง เมื่อนำระบบเครือข่ายการเรียนรู้เข้ามาใช้กับระบบการศึกษา ในภาคเรียนนี้ น่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายในวงการศึกษา

ทั้งในรูปแบบการสอน บทบาทของผู้เรียน ซึ่ง เป็นการฝึกนร. ให้เข้าถึงข้อมูลที่แท้จริง ไม่ใช่เรียนรู้จากตำราเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะไม่ทันโลกและ ทัน เหตุการณ์

โดย เฉพาะ ในปัจจุบันการใช้ เว็บที่กล่าวข้างต้นมาฝึกให้นร ได้รู้จักจะเกิดผลดีในอนาคต ต่อไป จะเป็น แหล่งที่ นร สามารถ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองในอนาคตอีกด้วย

   ขอบคุณสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ที่บริการ....จากwww.industrialclothingdesign.com  : open room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by

surape-e@hotmail.com

 

 
เมนูหลัก

สมาชิกเว็บไซต์
Login
Pwd

เชื่อมโยง

Asean Federation of TEXtile industries


Messe Frankfurt
Thailand Trade Informaton Service
FashionBiZ
สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม


รวมข้อมูล

เยี่ยมชม

Number of Visitors

(since Dec. 14, 1999)

 


กิจกรรมสถาบันฯ
 
26/2/2551: การอบรม “การออกแบบผ้าถัก”
12/2/2551: การอบรมสัมมนา เรื่อง “Functional Textile”
30/1/2551: การอบรม “การทดสอบผ้าถัก”
24/1/2551: Technical Seminar on Energy and Water Saving in Textile Dyeing and Finishing Industry
10/1/2551: ให้การปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และ นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
     
     
 
'มิ่งขวัญ'ท้ารบส่งออกขาลง + โชว์กึ๋นมาร์เก็ตติ้งแมนโกยรายได้เข้าประเทศ (11/2/2551)
แขกล่มเจรจาFTAไทย-อินเดีย แกล้งขอทวนบัญชีสินค้าใหม่ (11/2/2551)
อาเซียน แฟชั่น ชิค 2008 ปลุกกระแสแฟชั่นตะวันออก (11/2/2551)
7 แบรนด์ดังโชว์ชุดหรูบนแคทวอล์กเมืองไทย (11/2/2551)
อินเดียยื้อเจรจาเอฟทีเอ ชง "มิ่งขวัญ" ช่วยล็อบบี้ (8/2/2551)
     
 
Thai Textile & Clothing Statistics (January - December 2007)
Thai Textile & Clothing Statistics (January - October 2007)
Thai Textile & Clothing Statistics (January - August 2007)
     
 
สถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจำเดือน มกราคม-กันยายน 2550
สถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจำเดือน มกราคม-กรกฎาคม 2550
สถานการณ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2549
     
 
สรุปแนวโน้มการออกแบบเสื้อผ้าปี 2008 (Spring-Summer)
นาโนเทคโนโลยี กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ใส่ยืนส์ให้เซ็กซี่
เสื้อกันยุงสมุนไพรรายแรกของโลก
ป้องกันแสงยูวี ด้วยเสื้อผ้า
เสื้อติดแอร์
เบาะเจลกันแผลกดทับ สิ่งประดิษฐ์เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
อลังการแฟชั่นรังสรรค์ได้เอง


ประมวลกิจกรรมสถาบันฯ

 
งานบริการ
รับข่าวสารการสัมมนา
ห้องสมุดสิ่งทอและแฟชั่น
e-News
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สัมมนาและงานแสดงสินค้า

งานโครงการ

ประกาศ

ดาวน์โหลด
 
 

 


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  ซอยตรีมิตร กล้วยนำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

The Thai Synthetic Fiber Manufacturers' Association The Thai Textile Manufacturing Association The Thai Weaving Industry Association The Association of Thai Textile Bleaching, Dyeing, Printing and Finishing Industries The Thai Garment Manufacturers Association The Thai Silk Association Thai Textile Merchants Association The Bobae Garment Association

กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น ชคผ.50.1

                                

มาเรียนปกติ

มาสายดีกว่าไม่มา

ขาดเรียน

 

รายชื่อ

เกณฑ์การประเมิน ลักษณะที่พึงประสงค์คุณธรรม จริยธรรม  อื่นๆ ของนศ รายบุคคล

A+     A      A-    และ    B     ปรับปรุง

 1. มุ่งมั่น มีเป้าหมาย                                                    6.พัฒนาตนเองเสมอ
 2. พูดจาโน้มน้าวผู้อื่นได้                                               7.ทัศนทางบวก(ทุกอย่างทำได้)
 3. กระตือรือร้น(ผลักดัน)                                               8.คอมพิวเตอร์
 4.  รู้จริง(ตั้งอยู่ในความถูกต้อง                                      9.ภาษาที่ 3                             
 5. กล้าคิดให้ยิ่งใหญ่                                                    10.ความรู้รอบต้ว

ชื่อ - สกุล       week เวลาเรียน

ประเมิน 10 ข้อ

1/๑๑

2/๑๒

3/๑๓

4/๑๔

5/๑๕

6/๑๖

7/๑๗

8/๑๘

9/สรุป ๑๘ สัปดาห์

เกรดปลายภาค

F B F B F B F B F B F B F B F B F B F       B ศักยภาพรายบุคคลด้านทักษะวิชาชีพผ้า/ที่สมควรต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเมื่อศึกษาระดับปวช.2ภาคเรียนที่1/2551

นางสาวกาญจนา ยานะ

     B 
 ไม่มา
  B      A     B     A-   

 


 

 ไม่มา 5 ครั้ง+1= 6ครั้ง

นัดเรียนฃ่อมนอกเวลา

 1.5

 

 A-   

นายจักรี อูปคำ

 A+   A+   A+    A     A+    A      A+      3   ปลูกฝังค่านิยม / บริการห้องอินเตอร์เน็ตอย่างดี/เปิดโอกาสให้จักรีได้ปลดปล่อยศักยภาพ-ผู้ช่วยวิทยากร108อาชีพหรือเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ NECสนับสนุนคิด-ทำ-ขายเป็น(ออนไลน์)

นางสาวเกสร รอดนัคเรศน์

  A-        B     B       A     B     A-           4

ยังไม่นิ่ง ไปสมัคร ปวช1แผนก คอม ใหม่ถ้าไม่ได้ เรียนผ้าเหมือนเดิม /สนับสนุนผ้าธุรกิจ

นางสาวจันทร์จิรา พรมเสน

  A   B      A      A     A+    A          3

 

รับได้หมดอยู่ที่เพื่อนดีและครู ดี

นางสาวจิราพร คิดอ่าน

 A-   

  B


 ไม่มา 

  B       A     B     A-       

 ไม่มา2

สาย2

 2.5

นางสาวจิรานันท์ แก้วศรี

  

 A-   

  B  
สาย
  B       A     A+   A-       

 ไม่มา2

สาย3

3.5 

นางสาวจุฑาทิพย์ สิงห์ไชย

  A-   

B  

ไม่มา 


ไม่มา

  B       A     B     A-         ไม่มา4  พักการเรียน

นางสาวชลธิชา หมดดี

 A-      A  
สาย
  B   +    A     B     A-         สาย2  3.5

นางสาวณัฐธิดา พลเมฆ

  A   B     B       A     B     A         4

นางสาวธรณินทร์  สุทะคำ

   A   A+
สาย
  A+    A     A+

 

 A-   

   

 ไม่มา1

สาย2

 3

นางสาวปิยสุภา ผ่องพันธ์

  A+   A+  A+    A     A+    A        สาย1

 2

ทำงานไม่เสร็จสักเรื่อง

นางสาวพนิดา วังใน

  A-      B  
ไม่มา
  B       A  สาย   B  

 

 A-   

   

 ไม่มา3

สาย2

 4

ขยันมากๆสัปดาห์สุดท้าย

นางสาวพัชราภรณ์ ทาคำ

  A-      A
  ไม่มา
 B   +    A     B      A      

 ไม่มา3

สาย1

 3

นางสาวเพ็ญศิริ ทำนา

  A-      B
ไม่มา
  
  B   

 

  A  

  B  

 

 A-   

   

 ไม่มา4

สาย1

 3.5

นางสาวมัสยา ต้องจิตต์

 A-    

  B  


ไม่มา

  B     A     B  

 

 A-   

   

 ไม่มา5

สาย2

เรียนชดเชย

 2

ขยันมากในสัปดาห์สุดท้าย

นางสาวนลินี ทายะ

    B 
สาย
  B     A     B  

 

 A-   

 


     พักการเรียน
 A-   

นางสาวยุวดี จันทร์แสน

  A-      B     B     A     B     A-           2

 

นางสาวรสสุคนธ์ ประสาร

  A-      B  
ไม่มา
  B     A     B  

 

 A-   

       3.5

ขยันมากในสัปดาห์สุดท้าย

นางสาววารุณี วงศ์สุภา

 A+   B    A  A     B      A     A+      3.5

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีจันทร์

  A-      A   A-  A     B  

 A-   

 สาย


 สาย    3

นางสาวศิรินภา ตาโต

  A-      B    B     A     B     A-           1

นางสาวโศรยา เต็มสวัสดิ์

  A-      B     B     A     B     A-         

 37จาก100

0

นางสาวอพินญา กันทะวงค์

  A-      B     B     A    B 

 

 A-   

       2

นางสาวอรทัย เครือสาร

 A+   A+   A+  A     A+    A          3

นางสาวอัญชนา อวดคล่อง

  A-   

  B  


สาย
 A  A    B    A-       สาย    3

นางสาวอนุธิดา ขันธิสืบ

  A-   

  B  


ไม่มา

  B     A  

 B 

ไม่มา

 

 A-   

 ไม่มา      3

 

 
 
 
 
 

2401-2107  การนำเสนองานแฟชั่น

 

 

 3400-1003 การบริหารงานบุคคล

 
 

3401-6001 โครงการ

G 1      G2

 
 

3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิ๊กนี้มีความหมาย