บันทึกหลังการสอนทุกวิชา

จาก การทดลอง

นำระบบเครือข่าย(อินเตอร์เน็ต) เข้ามาใช้กับการเรียน-การสอนในภาคเรียนที่ 2/2550,52ทุกรายวิชาที่สอน

แนวคิดและสิ่งที่ผู้สอนคาดหวัง เมื่อนำระบบเครือข่ายการเรียนรู้เข้ามาใช้กับระบบการศึกษา ในภาคเรียนนี้ น่าจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายในวงการศึกษา ทั้งในรูปแบบการสอน บทบาทของผู้เรียน ดังนี้

1.รูปแบบการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนเป็นหลักในการแสวงหาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆทั่วโลกและจากสื่อหลากหลายประเภทนอกเหนือจากหนังสือ รวมทั้งสามารถเลือกเวลาและสถานที่ในการศึกษาได้เอง และสามารถเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญที่สนใจในการปรึกษาขอคำแนะนำได้ โดยผ่านระบบเทคโนโลยี ฯ

2.บทบาทของผู้สอน  จากระบบเดิมที่เน้นให้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนเปลี่ยนไปสู่ระบบที่ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือเป็นที่ปรึกษาในรายวิชาที่สอนโดยผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนั้นครูจึงจำเป็นต้องค้นหาวิธีใหม่ๆ ข้อมูลและอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการตั้งกระทู้ หรือตั้งคำถาม ในเรื่องที่จะสอนอยู่เสมอเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

3.บทบาทของผู้เรียน เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมที่นักเรียนเป็นเพียงผู้รับฟัง และปฎิบัติตามคำสั่งของครู ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากนัก รับฟังความรู้ความคิดเห็นจากครูเป็นหลัก ไปสู่ระบบที่นักเรียน-นักศึกษาต้องเป็นผู้แสวงหาด้วยตนเอง ต้องกระตือรือร้นและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าของวิทยาการและสนองต่อความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น โดยมีครูเป็นเพียงผู้กำหนด แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าตามจุดประสงค์รายวิชาของหลักสูตร

4.บทบาทของการเรียนการสอนมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดช่องทางไปสู่แหล่งความรู้ต่างๆได้ทั่วโลก

5.ห้องเรียน สำหรับผู้เรียนประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ แสดงภาพ วีดีโอโปรเจคเตอร์ เชื่อมเข้าสู่ระบบเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต

6.ศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกา รวมทั้งสามารถใช้ผ่านโมเด็มที่บ้านของผู้เรียนเข้าเครือข่าย(ผ่านเว็บwww.industrialclothingdesign.com)ได้ตลอด 24 ชม.

7.ฐานบริการข้อมูลการเรียน เป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆเรื่องที่ผู้เรียนต้องการปชส.งาน ถ่ายทอดผลงานนักเรียนสู่สาธารณชน ทั่วโลก

8.Student  Hompage เป็นที่เก็บข้อมูลข่าวสารของนักเรียน-นักศึกษาและส่งงาน ส่งแบบฝึกหัด ผ่านทางเว็บบอร์ด ตลอดจนเก็บผลการเรียน คะแนนเก็บ ระหว่างภาค และอื่นๆ อีกด้วย

     ดังนั้น การสร้างหรือใช้เครือข่ายการเรียนรู้ของครูทางอินเตอร์เน็ตผ่านทาง www.industrialclothingdesign.com: open room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by surape-e@hotmail.com จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหรือใช้เครือข่ายทางวิชาการ เพราะจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ครูสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีและทันสมัยวิธีหนึ่ง และหลังจากสร้างและใช้เครือข่ายการเรียนรู้แล้วก็ควรทำการประเมินผลเป็นระยะๆเพื่อนำข้อมูลจากการประเมินผลมาปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

  1. แผนหลังการสอนที่บันทึกต่อไปนี้เป็นการบันทึกเพื่อเก็บข้อมูจากการทดลองสอนระบบการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในวิชาที่สอนเท่านั้น
  2.  รูปแบบการบันทึกอาจจะไม่ถูกต้องตามทฤษฎีที่ นักวิชาการทั่วๆไปกำหนดขึ้น  ฉะนั้นครูท่านใดจะนำไปอ้างอิง  อื่นๆ..โปรด..ใช้ดุลยพินิจ ส่วนตัว   นะค๊ะ..เพราะท่านอาจจะไม่ผ่านการประเมินได้.....

 

      

   

 

สุรภี ทิมกาญจนะ

คศบ.คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ศษบ.บริหารการศึกษาhonor :instructional science

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1
WEBBOARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 498 คน
 สถิติเมื่อวาน 483 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3472 คน
29671 คน
577550 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15
                  
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ผู้สอน สุรภี ทิมกาญจนะ 

วัน

เวลา .....น.

ชั่วโมง/หน่วยกิต

วิชา

กลุ่ม/ชั้น

จำนวน       

ห้อง คอม+เน็ตผ้าฯ 

อื่นๆ

จันทร์

  8.00-    11.00   

3[3]

2401-1002        พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ชคผ.50.1ปวช1

26คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

อังคาร

  8.00-   12.00

4

2401-2107     การนำเสนองานแฟชั่น

ชคผ.48.1ปวช.3

32คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 

พัก  

 

 

 

 

 

 

 13.00-    14.00

1

2401-2107     การนำเสนองานแฟชั่น

 

 

 

 

กิจกรรมชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

   15.00-   16.00     

1

2401-2107     การนำเสนองานแฟชั่น

 

 

 

 

 

รวม:สัปดาห์

6[3]

 

 

 

 

 

พุธ

  8.00-11.00

3[3]

3400-1003 การบริหารงานบุคคล

สคผ.49.1ปวส.2

8คน

คอม- อินเตอร์เน็ต

 

 

 

12.00-16.00

4[4]

3401-6001 โครงการ

สคผ.49.1ปวส.2

8คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 

พฤ

-

 

-

 

 

 

 

ศุกร์

  8.00-10.00

2[2]

3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย

สคผ.50.2ปวส.1ศูนย์สตรี

21คน

คอม-อินเตอร์เน็ต

 

 

 

 WEBBOARD   N EW   เริ่ม  week 7
 
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]